NCC 시리즈

소비전력 약 77% 절감(당사제품대비), -10~80℃ 온도조절범위
• ±0.1~0.2℃의 높은 정밀도, -10~80℃ 온도조절
• 설치 환경에 따른 수냉식 또는 공냉식 선택 가능
• 전자현미경, 반도체 제조장비, 분석, 물리량 측정 장비 사용에 효율 높음

첨부파일 01
 
 
모델명
NCC
-3000A
NCC
-3000B
NCC
-3000C
NCC
-3000D
NCC
-3100A
NCC
-3100B
NCC 
-3100C
 NCC 
-3100D
순환방식
밀폐계향 순환
냉동방식
공냉식
수냉식
온도제어방식
인버터 주파수제어
대응순환수
상수
상수/순수
상수
상수/순수
온도조절범위
-10~80
냉각능력
at 30
1600W
(1376 kcal/h)
1440W
(1238kcal/h)
1840W
(1582kcal/h)
1680W
(1444kcal/h)
2850W
(2451kcal/h)
2700W
(2322kcal/h)
2850W
(2451kcal/h)
2690W
(2313kcal/h)
at 10
1230W
(1057kcal/h)
1070W
(920kcal/h)
1400W
(1204kcal/h)
1240W
(885kcal/h)
1750W
(1505kcal/h)
1650W
(1419kcal/h)
1750W
(1505kcal/h)
1720W
(1479kcal/h)
at
-10
660W
(567kcal/h)
500W
(430kcal/h)
685W
(589kcal/h)
600W
(516kcal/h)
730W
(627kcal/h)
620W
(533kcal/h)
820W
(705kcal/h)
570W
(490kcal/h)
외부
순환
능력
최대
유량
14.7L/min
23L/min
14.7L/min
23L/min
14.7L/min
23L/min
14.7L/min
23L/min
최대
양정
10.4m
20m
10.4m
20m
10.4m
20m
10.4m
20m
냉동기/냉매
공냉식 출력 550W/R410A
수냉식 출력 550W/R410A
Bath 용량
3L
외치수(mm)
340W x 440(452)D x 850H
중량
53kg
55kg
49kg
52kg
 

1